风雷引原文,翻译,赏析_拼音版_作者熙让 

风雷引

作者:熙让 朝代:
风雷引原文
吾道者,往乎太荒,姗姗然吾云游,历于太古,遥遥以绝云天,渺渺乎吾孤往,至于女娲补天之处,忽石破而天惊,其时纷乱,吾力不及,但将摄目以见者,尽录与此,以为异哉。 忆昔神女功,补天五彩石, 天外风雷引,石破天惊迟。 乌霞冥迷喷薄涌,龟柱破碎倾难絷, 霜雪横斜出寒兔,火云漫滚动天狮。 宝剑摄寒香,振而拋其光, 羲和舞袖捉文鸟,列子御风过蜀江。 忽天地尔昏沉,惊日月之弥踪, 倏尔云窦荡疾风,千里惊飞起大鹏。 慢卷垂天翼,捷至青冥城, 夸父化邓林,屈子悲回风。 精卫长飞东南望,帝江歌舞天山旁, 九山无力敌相柳,两龙堪能载苟芒。 西母紫坛排卦,东君青园问花, 山鬼逐虫兽,河伯净鱼虾。 蛟龙不涉粤,神磈不宿巴, 何堵敖兮得道,怎寒浞兮失罚。 忽尔天外飘飖雨,乱云纷至九龙曲, 鬼不侵兮神不扰,落霞尽去见太一。 东皇志神女,捧来风雷旗, 巽而引乎东,震而引乎西, 既罢重持补天事,乍尔迷蒙众象离。 顾予在何方,马骑入戎羌, 五更花雪净,六道竹兰香。 花雪有情总垂泪,竹兰无意使人伤, 何故际遇终成幻,星梦残觉志彷彷。
风雷引拼音解读
wú dào zhě ,wǎng hū tài huāng ,shān shān rán wú yún yóu ,lì yú tài gǔ ,yáo yáo yǐ jué yún tiān ,miǎo miǎo hū wú gū wǎng ,zhì yú nǚ wā bǔ tiān zhī chù ,hū shí pò ér tiān jīng ,qí shí fēn luàn ,wú lì bú jí ,dàn jiāng shè mù yǐ jiàn zhě ,jìn lù yǔ cǐ ,yǐ wéi yì zāi 。 yì xī shén nǚ gōng ,bǔ tiān wǔ cǎi shí , tiān wài fēng léi yǐn ,shí pò tiān jīng chí 。 wū xiá míng mí pēn báo yǒng ,guī zhù pò suì qīng nán zhí , shuāng xuě héng xié chū hán tù ,huǒ yún màn gǔn dòng tiān shī 。 bǎo jiàn shè hán xiāng ,zhèn ér pāo qí guāng , xī hé wǔ xiù zhuō wén niǎo ,liè zǐ yù fēng guò shǔ jiāng 。 hū tiān dì ěr hūn chén ,jīng rì yuè zhī mí zōng , shū ěr yún dòu dàng jí fēng ,qiān lǐ jīng fēi qǐ dà péng 。 màn juàn chuí tiān yì ,jié zhì qīng míng chéng , kuā fù huà dèng lín ,qū zǐ bēi huí fēng 。 jīng wèi zhǎng fēi dōng nán wàng ,dì jiāng gē wǔ tiān shān páng , jiǔ shān wú lì dí xiàng liǔ ,liǎng lóng kān néng zǎi gǒu máng 。 xī mǔ zǐ tán pái guà ,dōng jun1 qīng yuán wèn huā , shān guǐ zhú chóng shòu ,hé bó jìng yú xiā 。 jiāo lóng bú shè yuè ,shén wěi bú xiǔ bā , hé dǔ áo xī dé dào ,zěn hán zhuó xī shī fá 。 hū ěr tiān wài piāo yáo yǔ ,luàn yún fēn zhì jiǔ lóng qǔ , guǐ bú qīn xī shén bú rǎo ,luò xiá jìn qù jiàn tài yī 。 dōng huáng zhì shén nǚ ,pěng lái fēng léi qí , xùn ér yǐn hū dōng ,zhèn ér yǐn hū xī , jì bà zhòng chí bǔ tiān shì ,zhà ěr mí méng zhòng xiàng lí 。 gù yǔ zài hé fāng ,mǎ qí rù róng qiāng , wǔ gèng huā xuě jìng ,liù dào zhú lán xiāng 。 huā xuě yǒu qíng zǒng chuí lèi ,zhú lán wú yì shǐ rén shāng , hé gù jì yù zhōng chéng huàn ,xīng mèng cán jiào zhì páng páng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

风雷引原文,风雷引翻译,风雷引赏析,风雷引阅读答案,出自熙让的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。长安诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.changantheater.com/shi/3932.html

诗词类别

熙让的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语